Kosten

Erfelijkheidsvoorlichting via de klinische genetica zit in het basispakket van de zorgverzekering, en wordt dus vergoed (tenzij het academische ziekenhuis is uitgesloten van een budgetpolis). Wel geldt hiervoor het verplichte eigen risico, net zoals voor andere vormen van zorgverlening. Voor kinderen geldt geen eigen risico

Type consult Omschrijving Kosten (2018)

Enkelvoudig consult

Eenmalig consult
Geen vervolgonderzoek*

€ 491,94
Complexe counseling

Vaak meerdere gespreken (poliklinisch/telefonisch)
Vervolgonderzoek

 1552,08
Presymptomatische counseling

Onderzoek naar dragerschap van een in de familie bekende mutatie voor een aandoening die gevolgen kan hebben voor de eigen gezondheid**

€ 1552,08
*DNA-diagnostiek, onderzoek door andere specialisten, opvragen medische gegevens familieleden, uitgebreid literatuuronderzoek
**Nb. DNA-diagnostiek naar dragerschap voor een autosomaal recessieve aandoening waarbij de mutatie in de familie bekend is valt onder het enkelvoudig consult

Bovengenoemde kosten zijn exclusief het laboratoriumonderzoek. Dit wordt apart gedeclareerd. Het minimale tarief voor DNA-diagnostiek is altijd hoger dan het verplichte eigen risico. Ook genetische diagnostiek, zoals microscopisch chromosomenonderzoek, microarray-onderzoek, gericht DNA-onderzoek van een gen of WES, wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als u als medisch specialist een array of DNA-onderzoek aanvraagt, dan zal dit dus niet ten laste komen van uw afdelings-/instellingsbudget, maar zullen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van uw patiënt worden gedeclareerd.

Onderzoek Kosten (2018
Algemeen chromosoomonderzoek voor identificatie van numerieke en structurele afwijkingen d.m.v. karyotypering  € 884,20
Gericht chromosoomonderzoek voor identificatie van chromosomale afwijkingen m.b.v. FISH

€ 774,56

Moleculair onderzoek naar copy number variations (CNVs) of regions of homozygosity (ROHs) in het genoom

€ 781,73

Moleculair onderzoek naar een specifiek gendefect (presymptomatische diagnostiek, dragerschapsonderzoek)

€ 531,21

Moleculair onderzoek naar gendefecten in een specifiek gen € 824,77
Moleculair onderzoek naar gendefecten in een specifieke set van genen, genpanelonderzoek

€ 1.675,07

Moleculair onderzoek naar pathogene overgeërfde of de novo mutaties in het exoom

€ 1.708,29

Vervolgonderzoek op basis van bestaande labdata naar gendefecten in 1 of meerder genen

€ 606,39

Kosten worden gedeclareerd op de datum van het eerste contact. Bij complexe counseling, die meerdere maanden kan duren, is het mogelijk dat deze over de grens van een kalenderjaar (december/januari) loopt. Duurt de totale counseling ook meer dan 120 dagen, dan dient de declaratie volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit in tweeën te worden geknipt: 491,94 euro in het ene jaar (eerste deel) en 1060,15 euro (tweede deel) in het volgende jaar. Hierdoor kan het gebeuren dat de verzekeraar deze bedragen in twee op elkaar volgende jaren met het eigen risico verrekent. Dit kan ook het geval zijn als het laboratoriumonderzoek in een ander kalenderjaar wordt verricht dan waarin het gesprek met de zorgverlener plaatsvindt.